De veerdienst Schokland-Kampen (1815)

Concept ordonantien op het veer van Schokland op Kampen en visa versa

Art.l.

De schipper zal verpligt zijn ten zijnen kosten zich een tot dit veer geschikt vaartuig aan te schaffen en het zelve altoos ten genoegen der Respective Plaatselijke Besturen in een goeden staat behoorlijk moeten onderhouden.

Art. 2.

Hij zal zelven zich niet aan boord bevinden in zijn plaats, een in alle opzigten daartoe geschikt en ervaren Persoon moeten stellen, En buiten dien zich iedere reis van eenen capabelen Jongen of tweeden man ter zijnen adsistentie moeten voorzien.

Art. 3.

Tweemaal in ieder week en wel des maandags en donderdags, zal hij bij bekwaam weder in den zomer des morgens om zes uren in den winter met het aanbreken van den dageraad van Schokland afvaren en verpligt zijn aan den Buurten Emmeloord, en Ens, telkens reize af te leggen om de goederen dezer buurten zoo wel als van den Zuiderbuurt in te nemen zullen bij zijn Retour desgelijks aan ieder der bovengemelde buurten de door hem voor dezelve en de Zuiderbuurt aangebragte goederen, lossen en afgeven. Van Kampen zal de veerschuit wederom terugvaren op dezelfde dagen en in den zomer des nademiddags ten drie uren en in den winter om twaalf uren op den middag of wel in gevallen den noodzakelijkheid zooveel vroeger of later, als de plaatselijke besturen bij voorkomende gelegenheden zulks nodig zullen oordelen.

Art. 4.

Niemand zal op de hiervoor bepaalden veerdagen Passagiers, Vragtgoederen aan anderen behoorende of brieven mogen aan boord nemen of vervoeren en daar voor eenige betaling ontvangen ten zij de in het bij deze vastgestelde en hiervan volgende Tarif bepaalde vragt daar voor aan de veerschipper als zijnde tot het overbrengen van Personen en goederen alleen geregtigd worde uitbetaald.

Art. 5.

De schipper zal als mede op de bovengenoemde dagen, alle goederen welke hem aan boord gebragd worden moeten laden en geene zonder de hoogste noodzakelijkheid mogen agterlaten zullende in alle geval de hem ter vervoering aangebragte Levensmiddelen voor andere goederen worden ingeladen en hij deeze in geene geval mogen laten staan bij aldien door hem deze ter contraree mogt worden behandeld zal hij voor de Eerste maal vervallen in eene boete van drie goudguldens ten behoeve van de algemeene Armbesturen der beide gemeentens en zulks ten tweedemale bevonden wordende zal hij worden ontzet van het veer.

Art. 6.

De door den schipper aangebragte brieven, Couranten, Pakjes enz. minder dan agt Pond wegende zullen door hem zelven volgens de adressen aan de Huize der ingezetenen moeten worden besteld, doch daarenteegen alle andere Zwaardere goederen door de Respective Eigenaren van boord worden afgehaald.

Art. 7.

De vragten voor Passagiers en goederen den veerman voor ieder Reis toegelegd zijn bepaald als volgt:
Voor een passagier. ............................ 1 gld 6 stuivers
Voor een kind beneden 12 jaar oud. .....3 stuivers
Voor een rundbeest. .............................1 gld
Voor een pink ................................... 14 stuivers
Voor een kalf .................................... ..9 stuivers
Voor een schaap ................................... 5 stuivers
Voor een varken .................................. ..8 stuivers
Voor een schepel meel. .........................2 stuivers
Voor een zak rogge van 2 schepels. .....2 stuivers
Voor een pakje beneden 8 pond ............1 stuiver
Voor een dito van 8 tot 20 pond..............2 stuivers
Voor ieder 10 pond daarenboven ...........1 stuiver

Manden, vaten enz. naar adressant, Brieven, Pakjes, Couranten aan Particulieren............................................................1 gld.
dito aan het gemeentebestuur ieder......................................................................................................................................8 penningen
Een extra beurt op andere als hier bepaalden veerdagen voor Een of Twee personen aangenomen wordende in Eens .1gld. 10 stuivers
Voor ieder persoon daarenboven...........................................................................................................................................5 stuivers

Leden van de Plaatselijke besturen die Respectieve gemeenten als ook de dienaren der Politie in hunne qualiteit Reisende zullende van dit veer gebruik makende geen vragt voor hunne Personen behoeve te betalen.

Art. 8.

Een of meerdere Personen, op andere als vaste veerdagen, Een schuit tot overvoering hunner personen of goederen naar Kampen willende aannemen of zich of hunner goederen vandaar willende doen afhalen zullende zij zich daartoe eerst bij den veerman hebben te vervoegen en alleen dan wanneer deze hier aan niet kan voldoen zich van een ander vaartuig moeten voorzien zonder aan den veerman, die bij deeze hem door het doen eener Extra beurt toegelegde Eene gulden en tien stuivers uit te betalen tot welke betaling zij tegen deeze bepaling behandelde allezins zullen verpligt zijn.

D. Veenendaal

Bron: De Vriendenkring, Winter 1984/85, pag.22,23,24

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl