Reglement van Orde (1852)

voor de vergadering van den Gemeenteraad te Schokland

Artikel 1

De vaste vergaderingen van den Raad zullen worden gehouden in de maanden Januarij, Maart, Mei, Julij, September, en November, zonder evenwel daarvoor eenen bepaalden dag te bestemmen.

Artikel 2

De leden van den Raad ontvangen minstens tweemaal vier en twintig uren te voren eene door den Secretaris ondertekende schriftelijke kennisgeving houdende de korte vermelding der te behandelen punten, met uitzondering van die welke met geslotene deuren moeten behandeld worden.

Artikel 3

De bovenbedoelde kennisgeving maakt de orde van den dag uit. (De Raad kan echter over andere dan de vermelde onderwerpen beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid der aanwezige leden het nodig keurt en het voorstel niet strekt om op een vroeger genomen besluit terug te komen).

Tegen het gedeelte tussen haakjes tekenden Gedeputeerde Staten van Overijssel bezwaar aan. Dit gedeelte kwam dan ook te vervallen.

Artikel 4

Bij de keuze van personen worden door den voorzitter de stembiljetten in een bus verzameld.
Bij een Eerste stemming, word niemand, dan bij volstrekte meerderheid van stemmen benoemd, wanneer deze bij eene Eerste stemming niet verkregen is, zal er tot een tweede vrije stemming worden overgegaan, is ook bij deze geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tot de twee persoonen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of zijn de meeste stemmen tusschen meerdere Personen verdeeld, tot allen die aldus de meeste stemmen hebben Erlangt, ook hier door geene volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, heeft er een vierde stemming plaats over de twee personen die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben Erlangt. Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken Beslist het Lot. Blanco Briefjes worden van onwaarde beschouwd, voor ieder te benoemen Persoon heeft een afzonderlijke stemming plaats.

Artikel 5

Ieder lid komende ter vergadering teekent zijnen naam op eene presentie lijst. Deze strekt tot maatstaf van verdeeling der presentiegelden in welke al de leden van den Raad deelen naar gelang der door hen bijgewoonde vergaderingen.

Artikel 6

Geen lid voert het woord zonder het van den voorzitter verzocht en verkregen te hebben.Geen spreker mag in zijne rede gestoord worden ten ware de voorzitter het noodig oordeelde hem tot de orde te roepen.

Artikel 7

Nadat de beraadslaging gesloten is verklaard gaat de vergadering tot stemming over, en brengt ieder lid zijne stem uit met de woorden Ąvoor" of Ątegen" zonder enige bijvoeging. De stemming heeft plaats naar de volgorde der presentie lijst, doch zal de voorzitter bij iedere stemming met een ander Nommer dier lijst aanvangen. De voorzitter brengt het laatst zijne stem uit.

Artikel 8

Het staat aan ieder lid vrij om in de Notulen te doen aanteekenen dat hij zich met een genomen besluit niet vereenigd heeft, doch zonder bijvoeging der redenen van zijn gevoelen, en zullen geene protesten tegen hetgeen besloten is in de notulen worden opgenomen.

Artikel 9

In iedere vergadering worden de notulen der vorige vergadering gelezen en aan den goedkeuring van den Raad onderworpen. Goedgekeurd zijnde worden zij in een Register overgebragt binnen den korts mogelijken tijd, en door den secretaris ondertekend.

Artikel 10

De voorzitter benoemd alle CommissiŽn voor zover de benoeming niet bij de wet aan den Raad is voorbehouden en met uitzondering van de vaste Commissie bij art. 166 der wet bedoelde CommissiŽn van Raadsleden tot uitvoering van eenen bijzonderen last worden op voordragt van Burgemeester en Wethouders door den Raad benoemd op de wijze bij Art. 4. hierboven vermeld.

Artikel 11

Bij ongesteldheid of afwezigheid of ontstentenis van den Secretaris word hij vervangen door een meerderjarig Persoon, door den Raad, uit een tweetal persoonen door Burgemeester en wethouders voor te dragen, benoemd.

Artikel 12

Alle voorstellen tot herziening van dit Reglement worden schriftelijk aan den voorzitter overhandigd. De vergadering beslist tot het al of niet in overweging nemen dier voorstellen.
Aldus dit Reglement van orde voor de vergadering van den Gemeenteraad te Schokland vastgesteld in de vergadering van den 25 Januarij 1800 twee en vijftig.

Getekend: R.J. Kale, G.J. Gillot, M.A. Frank, J.W. Broodbakker, D.G. de Groot, J.A. Klappe, J.A. Diender.

Bron: D. Veenendaal, De Vriendenkring, Lente 1985, pag.13,14,15

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl