Het geslacht Seidel

Eberhard Philip Seidel (1728-1814) was jarenlang een zeer prominent persoon op Schokland. Ook de namen van zijn kinderen duiken regelmatig op in de archieven.
Met 'een ducaat en een dubbeltje' als aanvangskapitaal was de in Duitsland geboren muzikant in Vollenhove gearriveerd.. Al gauw bleek dat hij een talentvol en ondernemend man was. Hij bespeelde verschillende muziekinstrumenten: klavier, hobo en violoncel.
Toen hij hoorde dat Jan Draak, de opzichter van de paal- en waterwerken op Ens ernstig ziek was en overleed (1780) verwierf hij die functie, mede dankzij adviezen van de Vollenhover schout.

In 1793 werd hij zelf schout van Schokland: 'Ik beloove en zweere de Constitutie en Regeringsvorm dezer Provincie met het Erfstadhouder Gouverneur Capitain en Admiraalschap Generaal Erflijk in het Doorluchtige Huis van Orange en Nassauw, gehouw en getrouw te zullen aankleeven (...)' Hij was nu zowel schout als ook waterstaatsambtenaar. Zijn trouw aan het Huis van Oranje werd al spoedig op de proef gesteld toen op 18 januari 1795 Willem V in een visserspink naar Engeland vluchtte. De schout van Schokland kwam in de problemen toen de patriotten, waaronder zijn zoon Lucas, aan de winnende hand waren. Op 2 maart 1795 ontving het nieuwe Overijsselse bestuur het bericht, dat 'De Provisionele Representanten van het Volk te Ens, op het Eijlant Scokland (...) alhier de reevolutie begonnen, in ene behoorlijke order volbracht hebben (...)'. En even verder: '(...) voors is de vrijheydsboom geplant en de Vlagge opgeheyst.' De representanten vroegen aan het volk of het ook wilde 'dat de Scholtus E.P. Seydel en zijn verwalter [plaatsvervanger] van hunnen ambten ontzet zouden worden, waarop het volk eenparig antwoordde: "eene nieuwe kiezen". Seidel werd daarop van zijn functie als schout ontheven.

Opmerkelijk was dat zijn zoon de kant van de oppositie had gekozen. Maar Seidel sr. gaf zich echter niet gewonnen en schreef aan het provinciaal bestuur dat er op het eiland een situatie van regeringsloosheid was ontstaan. Daarop kwamen enkele statenleden naar het eiland om poolshoogte te nemen, maar veel informatie kregen ze niet, want de gemeenteraadsleden waren gaan vissen.
Na enkele maanden was Seidel weer in zijn functie hersteld en hij zou tot 1804 in functie blijven. Zijn zoon Lucas werd toen benoemd tot waterstaatambtenaar.

In 1806 werd het Koninkrijk Holland geboren met Lodewijk Napoleon als koning. Ens en Emmeloord vielen voortaan bestuurlijk onder Overijssel (1807). Hoe de bestuurlijke verhoudingen toen werden is niet geheel duidelijk. De naam van de schout van Urk komen we nog herhaaldelijk tegen. Waarschijnlijk was Eberhard Seidel tot 1811 maire (burgemeester) van Ens (1811).
Pas in 1811 volgde de fusie tot één gemeente (28 maart 1811) en werd zijn zoon Lucas Seidel de eerste burgemeester van Schokland.
Eberhard kon zijn pensioenuitkering aanvullen met het kasteleinschap van de stadsherberg. Dat gebouw is nog steeds prominent aanwezig aan de haven van Vollenhove. In de zomermaanden verbleef Eberhard meestal op Schokland waar hij in 1814 overleed. Zie ook Seidel in Vollenhove

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl