Onderwijzers op het eiland Schokland in de Franse tijd (4)

Jan de Wit (1753-1796)

Persoonlijke omstandigheden

Emmeloorders, althans een deel van hen, begroetten de omwenteling van 1795 positiever dan op Ens het geval was.<1> Dat gold niet voor Jan de Wit. Hij werd in 1753 onderwijzer op Emmeloord. Met Trijntje van de Reijn kreeg hij zeven kinderen, van wie de jongste, Johannes, ook onderwijzer op Emmeloord is geworden. Na zijn pensionering vertrok Jan, inmiddels weduwnaar, naar Urk waar hij in 1818 overleed.<2>
Hij was zeer bij de gereformeerde kerk betrokken. Het schoolmeestershuis op het vrijwel homogeen katholieke Emmeloord functioneerde als een buitenpost van de op Ens zetelende kerkenraad.<3>
Hij behoorde met zijn vader, zoon, schoonvader en een oom tot een echte onderwijzersfamilie. Zijn dochter Katharina was getrouwd met de onderwijzer van Ens Willem Steenbeek. Hij was bedreven in het schoonschrijven <4> in een tijd, dat die kunst nog niet in verval was geraakt.<5> Hiervan is een voorbeeld bewaard gebleven.<6>
De Wits traktement bedroeg toen hij in 1753 op twintigjarige leeftijd begon 300 gulden per jaar? <7> en was in 1792 opgelopen tot 365 gulden.<8>
Hij ontving geen schoolgeld, hoewel ouderbijdragen algemeen gebruikelijk waren.<9>
In 1793 besloten Gecommitteerde Raden hem te belonen voor het uitbetalen van arbeidslonen en het voeren van administratie voor de dorpsregering. Dit leverde 25 gulden op.<10> Inclusief die bijslag ontving hij in de jaren 1793 en 1794 dus een beloning van 390 gulden. Ook ontving hij van het dorpsbestuur nog geld voor het klokluiden waarmee vermoedelijk het bedienen van de mistbel ten behoeve van de scheepvaart werd bedoeld.<11> Betaling als voorzanger en koster zat er voor hem op het katholieke Emmeloord niet in. Politieke houding Na de omwenteling van 1795 kwam Jan de Wit in problemen. De municipaliteit van Emmeloord verzocht in een rekest, dat op 27 april 1796 werd behandeld, het Provinciaal Comité van Holland om "het ontslag van hunne schoolmeester Jan de Wit van zijnen voornoemde post zo om zijne verschillende lighaams gebreeken, hooge ouderdom als sterke verknogtheid aan de zogenaamde oude Constitutie, al[s] weijnige Eerbied, welke hij de Plaatselijke Regeering toedraagt op alle zodanige voorwaarden als dit Comité zal goedvinden. Dat als dan met die post mogt worden begunstigd [de] vaderlandslievende en kundige Burger Hendrik Mommendé''.<12>

Nadat het Comité had vastgesteld dat de vroegere Gecommitteerde Raden te Hoorn de Emmeloordse onderwijzer altijd benoemden en dat hij werd betaald uit 's lands kas, besloot het Comité de municipaliteit toe te staan hem te ontslaan en Hendrik Mommendé in zijn plaats te benoemen.<13>
De Wit moest jaarlijks een getuigschrift van stil en goed gedrag, getekend door de plaatselijke regering, kunnen overleggen. Onder handhaving van die voorwaarde kreeg hij in 1796 toestemming om op Urk te gaan wonen.<14> Daar smaakte hij in 1813 het genoegen het huis van Oranje te zien terugkeren in de persoon van prins Frederik. De verjaging van de stadhouder en het uitroepen van een door de Fransen gecontroleerde Republiek moeten hem diep hebben getroffen evenals het teloorgaan van de heersende positie van de gereformeerde kerk, waarvan hij zo'n duidelijke vertegenwoordiger was.

Op 1 mei 1795 aangevraagde boeken

Na tweeënveertig jaren schoolmeester schap kwam voor Jan de Wit de Bataafse omwenteling. Hij deed zich niet onmiddellijk kennen als tegenstander, althans, hij diende op 1 mei 1795 op politiek correcte manier een aanvraag voor schoolbehoeften in.<15> Niet meer bij de opgeheven Gecommitteerde Raden, maar bij het Comité van Algemeen Welzijn. De lijst, interessant omdat die iets laat zien van de inhoud van zijn onderwijs, luidde als volgt: "Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Aan het Committé van het Algemeen Welzijn te 's Gravenhage wierd door mij ondergeschreeven als schoolmeester van Emmeloord, verzogt, den Boekverkooper te ordonneren, mij te Laaten volgen het onderstaande schoolgoed, ten dienste van het school te Emmeloord, zijnde voor den tijd van een geheel Jaar, als na gewoonte. Jan de Wit, schoolmeester. Emmeloord den 1sten Mei 1795. Het eerste Jaar der Bataafsche vrijheid.

1 Doz: Schrivtuurlijke School Boeken;
2 Doz: A B Boeken;
2 Doz: A b Bontjes;
3 Leien; 1 Doz: Griffels; 3 Bartius Cijffer Boeken; 2 Riem Schrijv Papier; 1/2 Riem dito best; 200 Lange schagten en Boutjes; l/4 Pond best Rood lak; 2 Psalmboeken door J. Hazeu Cs Z; 2 Fransche Woordeboeken door P. Marin voor mijn zoon Johannes de Wit."

Deze boeken werden in het eerste artikel van deze serie in het kort besproken.
Aanvullend meld ik, dat een 'schacht' de steel was van een veren schrijfpen in tegenstelling met een 'bout', die korter was. Johannes was 17 jaar oud, toen zijn vader de Franse woordenboeken voor hem werden aanvroeg.<16>

Tot zover de bespreking van het onderwijskundig optreden van Jan de Wit. Uit zijn bestellijst, die door het Comité van Algemeen Welzijn werd goedgekeurd, blijkt niet, dat hij positief inspeelde op de katholieke achtergrond van zijn leerlingen noch op de onderwijsvernieuwing zoals het Nut sinds 1787 propageerde.

Noten:
1. Zie: J. Spitse, Revolutie in afgelegenheid (Zutphen, 2013).
2 E. van der Waag-Conijn, 'Uit de annalen van een Schokker onderwijzersfamilie' , Het Schokker Erf 12 (september 1989) 34-37.
3 Bruno Klappe, Pastoors, predikanten en vuurstokers van het eiland Schokland (Urk, 1993) 96-98.
4 Gerrit van Hezel en Aaldert Pol, Schok land en omgeving, 92.
5 L.w. de Bree, 'Geloof in de letterkast', 37.
6 Een Hertelik Nieuw-laars Wensch, Het Schokker Erf 64 (januari 2007) 4.
7 GAK X Archieven kerkgenootschappen, VI Hervormde kerk, lnv I.
8 Nationaal Archief, T 3.02.02, Inv 322.
9 1. W. de Bree, 'Geloof in de letterkast', 50.
10 Nationaal Archief, T 3.02.02, Inv 322.
11 GAK, IX Archieven Schokland, lnv 96.
12 Nationaal Archief, T 2.02.02, lnv 322, resolutie 27 april 1796.
13 Ibidem.
14 Nationaal Archief, T 2.02.02, lnv. 322.
15 Nationaal Archief, T 3.02.0, Inv 322.
16 Ab en Bruno Klappe, 'De nagelaten goederen van Willem Steenbeek', Het Schokker Erf26 (1994)

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl