De geografische en waterstaatkundige situatie van Schokland in 1858

Een kaart uit 1858 in het archief van Rijkswaterstaat geeft de situatie van het eiland Schokland weer in het jaar 1858: a. Eiland Schokland, b. Grondboring van 1804, c. Profiel van de stenen aardglooi´ng, d. profiel van de loopkistdam.
De eerste afbeelding toont het totaaloverzicht van de kaart. Voor de duidelijkheid zijn vervolgens a., b. en c plus d. als afzonderlijke afbeeldingen weergegeven, terwijl daaronder de toelichting is gezet.

1 Lichttoren en lichtwachterswoning
2 Ru´ne der oude kerk. begraafplaats
3 Kadijk naar de steenglooiing
4 Kerkenwaard (kolkjes)
5 Zuiderbuurt
6 Kadijk
7 idem
8 Ens of Middenbuurt
9 Afgeslagen land (de Weerd)
10 Kadijk
11 idem
12 Watergat of hellinggat
13 Oost en west
14 Kadijk
15 Afslag achter Emmeloord
16 Emmeloord
17 Haven
18 Verlaten paalregel
19 Buitenland in 1823 aanwezig, thans (1858) om de noord nog een gering gedeelte.
20 Paalregel, oostkant. p.m. 4400 el
21 Steenglooiing, westkant p.m. 4700 el
22 Weideland, ongeveer 1.400.000 vierkante el Oppervlakte, waaronder de plassen 4, 9, 12, 15
23 Maaiveld 0,50 + Dagelijksch
24 Dagelijksch water
25 Kleigrond (vette)

26 Veengrond
27 Welzand
28 Stroo- of krammat, 4 el
29 Aardglooijing
30 Dagelijksch water
31 Beschoeijingspaal en plank
32 Steenglooijing, gem. 5,25 el
33 Rijswerk en ballast
34 Bodem der zee
35 Dagelijksch water
36 Looppad
37 Anker en ankerpalen
38 Aanaarding
39 Weideland
40 Bodem der zee O. kant.

Toelichting: dagelijksch water (d.w.): op plaatsen langs de kusten der Zuiderzee, voornamelijk in het noorden van Noord-Holland en Friesland, ook in Groningen, op de Zuiderzee en de Noordzee-eilanden een plaatselijk peil, ongeveer overeenkomende met de hoogte van de gewone vloed aldaar.

Vondst: Aaldert Pol, in HCO Zwolle, Archief Rijkswaterstaat: toegang 140.1, kaart bij nummer 705.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl