St. Michaelkerk

tekening door Bruno Klappe op basis van een oude schetsNa de ramp van 1825 bleef de overheid investeren in de toekomst van de Schokland. Blijkbaar speelde men in die tijd nog niet met de gedachte van een mogelijke ontvolking.

In 1834 kreeg de hervormde gemeente op de Molenbuurt een subsidie van f.10.000 voor de bouw van een nieuwe kerk, 8 jaar later volgde op Emmeloord de nieuwbouw voor de katholieken.

De gang van zaken was analoog aan de aanbestedingsprocedure op Ens. Opnieuw kreeg aannemer J. Zwolsman uit Kuinre de opdracht om te bouwen. Het bedrag werd uiteindelijk vastgesteld op f.11.050. Daarvoor moest dan wel een groter gebouw verrijzen dan op Ens omdat de katholieken circa drie kwart van de Schokker bevolking uitmaakte. Seidel werd opnieuw belast met het toezicht en zou daarvoor opnieuw f 200 ontvangen.

Na het vertrek van pastoor Johannes Bosch was kapelaan Johannes de Swart van Steenwijkerwold in1842 aangetreden als pastoor. Aartspriester Henricus van Kessel bond hem op het hart een oogje in het zeil te houden bij de nieuwbouw. Dat lukte echter nauwelijks, want aannemer noch opzichter wilden hem een exemplaar van het bestek overhandigen.
De pastoor had tijdens de bouw zijn bedenkingen. Zo was niet voorzien in een portaal achter in de kerk, terwijl de grote kerkdeur aan de stormzijde, de noordwestelijke kant, van het gebouw was gesitueerd. Ook stond de pastorie via de zolder in open verbinding met de kerk. Dat zou tot kou en andere ongemakken leiden. En dan was er ook nog onenigheid over het wel of niet aanbrengen van een uurwerk in het torentje.

Ondanks de strubbelingen kon de kerk in het najaar van 1842 opgeleverd worden. De pastoor nodigde de aartspriester uit om het gebouw in te zegenen, maar Van Kessel voelde niets voor een reis naar Schokland. De Swart moest maar naar een pastoor uit de omgeving omzien. Maar ook die liet het afweten. De kerk werd daarop oningewijd gebruikt tot het Van Kessel behaagde om op 4 juli 1843 alsnog te komen.

Op de plattegrond kan de indeling van de kerk precies gevolgd worden. Centraal staat het altaar. Mannen en vrouwen zaten gescheiden in de kerk
De katholieke kerk overleefde de ontruiming niet. Er volgde afbraak en opbouw in Ommen met wel enige aanpassingen. Die kerk is inmiddels ook al weer afgebroken.

www.schoklanddoordeeeuwenheen.nl